Ort
2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
Alt Bennebek HPo HB 2 HE  Hu Hu Hu Hu
Bargen HPo  HPm 1  HPm 3 HPm 4 HPm 1 HPm 5 HPm 1
Bergenh.-A. Raiffeisenb. -- -- -- HB2 HB2 HB 2 Hu 
Bergenh.-Auffangstation -- -- HPo Hu Hu Hu Hu 
Bergenh.-Baasch-(Bliese) HPo HPo HE  HPm 2 HPm 4 HPm 2 HPm 1
Bergenh.-H.-Br.-Sch. HPm 2  HPm 2  HPm 1 HPm 2 HPm 3 HPm 2 HPm 2
Bergenh.-H.-Br.-WH.-O. -- -- -- HB2 HPo HPo Hu 

Bergenh.-H.-Br.-WH.-N.

-- -- -- -- -- HE HPo 
Bergenh.-O.-Br.-WH. HPm 2  HPo  HPm 1 HPm 4 HPo HPm 1 HPo
Bergenh.-Dehn HPm 2  HPm 3  HPm 3 HPm 2 HPm 1 HPm 2 HPm 1
Bergenh.-Dirks HPo  HPo  HPo HPm 1 HPo HPm 2 HPo
Bergenh.-Eckfeld -- -- -- -- -- HPo HB2
Bergenh.-Gross -- -- -- HPm 2 Hu Hu Hu 
Bergenh.-FFW HPo  HPm 2  HPo HPm 3 HPm 2 HPm 1 HPo
Bergenh.-Fritsche -- HPo HPm 2 HPm 2 HPm 2 HPo HPm 1
Bergenh.-Hoier-Boier HPm 1 HPo  HPo HB2 HPm 1 HPm 3 HPm 1
Bergenh.-Huper HPm 2  HPm 1  HPm 2 HPm 2 HPm 3 HPm 1 HPm 1
Bergenh.-Jensen HPo HPo  HPo HPm 1 HPo HPm 1 HPo
Bergenh.-Kirche -- -- -- HB2 HPo HPo HB2 
Bergenh.-Lehnert Hu HPo Hu  Hu Hu HB 1 Hu 
Bergenh.-V. Lorentzen -- HPo HPo HPo HPm 2 HPo HPo
Bergenh.-R. Lorentzen -- -- -- -- -- HPo HPo
Bergenh.-Medau HPm 1  HPm 1  HPm 1 HPm 3 HPo HPo HPo
Bergenh.-Moritz -- -- -- -- HPm 2 HB 2 Hu 
Bergenh.-Muhl-Nord. HPm 3  HPo  HPm 1 HPo HB2 HPo HPo
Bergenh.-Muhl-Süd. HPm 2  HPm 1  HPm 3 HPm 2 HPm 3 HPo HPm 2
Bergenh.-NABU HPo  HPm 1  Hu  HB2 HPo HE HPm 1
Bergenh.-Ohlsen HPo  HPm 3  HPm 2 HPo HPm 3 HPo HPm 1
Bergenh.-Schriever -- -- HPo HPm 1 -- -- --
Bergenh.-Sühl HPm 2  HPm 2  HPm 1 HPm 1 HPm 2 HPo HPm 1
Bergenh.-Walter HPo  HPo  HPm 2 HPo HPm 1 HB 2 HPm 1
Bergenh.-Witt-(Willer) HPm 3  HPm 3  HPm 2 HPo HPo HPo HPo
Böklund HPo HPo  HPo HPo Hu HB2 HB1
Börm-I-Koogstr. HPm 3  HPm 4  HPm 3 HPm 3 HPo HPm 2 HPo
Börm-II-Dorfstr. -- -- HPo HPo HPm 1 HPm 1 HPo
Bünge -- -- HPo HPm 2 HPm 2 HPm 2 HPm 1
Dörpstedt HPm 2 HPm 1  HPo HB2 Hu HB 1 HB1
Eggebek HPm 2  HPm 4  HPm 3 HPm 3 HPm 2 HPm 2 HPm 2
Ellingstedt HPo Hu  HPo  Hu Hu Hu Hu
Erfde-I-Landstr. HPm 3 HPm 2 HPm 2 HPm 3 HPm 2 HPo HPm 3
Erfde-II-Ekel HPo Hu Hu Hu Hu Hu Hu
Erfde-III-Struve Hu Hu Hu Hu HB2 HB2 HB1
Esperstoft -- -- HPo HPo HE HPo HPo
Estrup HPm 2  HPm 3 HPo  HPm 3 HPm 3 HPm 3 HPm 3
Friedrichswiese -- -- HPo -- -- -- --
Gammellund HPo Hu Hu  Hu HB1 Hu Hu
Geltorf -- -- -- -- -- HB 1 HB1
Havetoft-I-Meiereistr. HPm 2  HPm 3 HPm 2 HPm 3 HPm 2 HPm 3 HPo
Havetoft-II-P.-Witt-Str. -- -- -- -- HPm 2 HPm 1 HB2
Hollingst.-Friedrichsfeld HPo HPm 2 HPo HPo Hu HB2 HB2
Hollingst.-Hemäcker HPm 2  HPm 1 HPo HPo HPm 2 HPm 1 HPm 2
Hollingst.-Norderende HPm 3  HPm 2 HPo HPm 3 HPm 2 HPo HPo
Hollingst.-Osterende HPm 1  HPm 1  HPm 1 HPo HPm 2 HB 2 HB1
Hostrup HPo  HPm 1 HPm 3 HPm 2 HPo HPo HB1
Hünning -- -- HPo Hu Hu Hu Hu
Jübek             HB1
Kleinjörl HPm 3  HPm 4  HPm 1 HPm 3 HPm 4 HPo HPo
Klein Rheide -- -- -- -- Hu HB1 Hu
Langstedt HPo  HPm 2  HPm 3 HPo HPm 3 HPm 3 HPm 1
Meggerdorf-I-Meierei HPo  HPo  HPo HPo HB2 HB 2 Hu 
Meggerdorf-II-Fünfmühl. HPo Hu Hu Hu -- -- --
Meggerdorf-III-Thomsen -- HPo HE  Hu Hu Hu Hu
Meggerdorf-IV-Bennew. -- -- HB2 HB2 HB2 HB2 Hu 
Norderstapel HPm 2  HPm 1  HPm 1 HPm 3 HPm 2 HPm 1 HPm 1
Obdrup --  --  --  --  --  Hu HB2
Satrup HPo  HPm 2  HPm 3 HPm 2 HPm 2 HPo HPm 2
Schafflund HPo  HPm 2  HPo HPm 1 HPm 2 HPo HPm 1
Scheppern -- -- HPo HPo Hu Hu Hu
Sillerup HPm 2 HPo  HB 1 HB1 Hu HB 1 HB1
Struxdorf-Arup -- -- -- HPo Hu Hu --
Süderstapel-I-Hauptstr. HPm 1  HPm 1  HPo HPm 1 HPm 1 HPo HPm 1
Süderstapel-II-Am Str. -- -- -- -- -- HB 2 HB2
Süderzollhaus -- -- HPo HB1 HB2 Hu Hu
Tarp -- -- -- -- -- HB 2 HPm 1
Tetenhusen -- -- HPo HPm 2 HPm 2 HPm 1 HPm 1
Thiesburg HPo HPm 1  HPm 1 HB1 Hu HB 2 Hu 
Tielen HPm 2 HPo  HE  HB1 Hu Hu Hu 
Torsballig HPm 4  HPm 2  HPo HPo HB1 HB 1 HPo
Treia-I-FFW -- HPo HPo HB1 Hu HB 1 Hu 
Treia-II-Harenburg -- -- -- -- HB1 HB 2 HB1
Wohlde HPm 3  HPo  HPm 1 HPm 3 HPm 3 HPm 1 HPo
Summe HPa:

47 

47  52 46
42 42
42
Summe HPm: 26  30  25 30
32 22 24
Summe HPo: 21  17  27 16
10 20 18
Summe JZG: 58  59  48 69
69 41 33

Ein herzlicher Dank der Zimmerei Andreas Fedde aus Börm für die Unterstützung mit dem Teleporter bei der Beringung der Jst. in Bergenhusen und Hollingstedt.