2014
2015 2016 2017 2018
1. Ex. 28.03. 24.04. 30.03. 07.04.  
Ring nein nein nein nein  
2. Ex. 02.04. 02.05. 30.03. 20.04.  
Ring nein nein nein nein  
Abflug Jst. 21.08. 16.08. 21.08. 14.08.  
1. Ex. weg 21.08. 16.08. 21.08. 09.08.  
2. Ex. weg 21.08. 16.08. 21.08. 17.08.