Mastnest auf dem Bauhof.

  2011 2012 2013 2014
2015 2016 2017
1.Storch ja  ja  -- 30.03. 27.02. 02.03. 06.04.
Ring   nein -- nein nein nein nein
2.Storch ja  ja  -- 15.04. -- --  
Ring   nein -- nein -- --